Otello, 1974-1975  
  
Please select a photo to view 
Otello, 1974-1975